O nás

Jaké měly stanovy občanského sdružení Pro Wave o.s.?

Stanovy občanského sdružení Pro Wave o.s.

1. O sdružení
– Název sdružení je Pro Wave o.s. a sídlem sdružení Hamry 194, Hluboká nad Vltavou, 373 41
– Sdružení je založeno podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů.

– Hlavním cílem činnosti sdružení je sdružování zájemců o české rozhlasové prostředí, kulturní aktivity související s činností Českého rozhlasu a podpora odborných aktivit členů sdružení, správa majetku pořízeného k dosahování cílů sdružení, činnost vyvíjená k dosahování cílů a záměrů sdružení.

– Vedlejší doplňkovou činností je organizace kulturních aktivit, odborných seminářů, výstav, koncertů, festivalů a dalších společných akcí sloužících k dosahování cílů sdružení.

– Orgány sdružení jsou valná hromada, představenstvo, předseda a tajemník.
– Zásady hospodaření: Primární příjmy sdružení jsou členské příspěvky, granty, příspěvky a dary, příjmy z akcí a projektů sdružení (koncerty, výstavy, performance, festivaly), doplňkové příjmy jsou z další hospodářské činnosti (propagační předměty, zprostředkování prodeje lístků na kulturní akce, vedení kulturního internetového portálu) a jiné příjmy (vedení výměnných konferencí zaměřených na kulturní oblasti);
Výdaji sdružení jsou platby za nákup majetku, materiálu a služeb, náklady na akce a projekty sdružení, náklady na hospodářskou činnost, provozní náklady.

2. Člen a členství
– Členy sdružení se mohou stát fyzické osoby, jež vyvíjejí aktivitu zaměřenou k dosahování cílů sdružení. O přijetí za člena rozhodují členové představenstva. Členem se stává zaplacením členských příspěvků.
– Každý člen musí být zapsán na seznam členů. U každého člena musí být uvedeno jedinečný identifikátor, jméno, příjmení a e-mailová adresa.
– Každý člen má právo být informován o činnosti sdružení, účastnit se akcí sdružení, valné hromady, volit a být volen do představenstva.
– Každý člen má povinnost řídit se stanovami a interními předpisy sdružení a platit členské příspěvky.
– Každý, kdo je zvolen do funkce, může odstoupit.
– Členství ve sdružení zaniká vystoupením, a to písemně do rukou předsedy, nezaplacením členských příspěvků nebo odnětím členství představenstvem.

3. Valná hromada
– Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, které se mohou zúčastnit všichni členové.
– Valná hromada se koná, když o svolání rozhodne představenstvo nebo o její svolání požádá třetina členů. Svolání musí být členům oznámeno aspoň 30 dnů předem.
– Valná hromada volí a odvolává představenstvo, schvaluje počet členů představenstva, odvolává předsedu, schvaluje změny stanov sdružení, schvaluje zánik sdružení.
– Valná hromada je schopna jednat, usnášet se a volit, je-li přítomno aspoň polovina členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů a aspoň 50% ze všech členů sdružení. Usnesení o změně stanov, o odvolání představenstva a o zániku sdružení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina všech členů.

4. Představenstvo
– Představenstvo je výkonným orgánem sdružení. Předseda je členem představenstva.
– Počet členů představenstva nesmí být nižší než tři. Členové představenstva jsou voleni valnou hromadou.
– Pravomoci členů představenstva určuje valná hromada.
– Funkční období členů představenstva trvá čtyři roky.
– Představenstvo volí a odvolává předsedu, rozhoduje o svolání valné hromady, schvaluje rozpočet, schvaluje výši a způsob placení členských příspěvků, rozhoduje o nakládání s finančními prostředky, rozhoduje o dalších záležitostech, které si vyhradí, pokud nejsou stanovami svěřeny ostatním orgánům, odnímá členství členům, kteří porušili stanovy a rozhoduje o využití majetku v případě zániku sdružení.
– Představenstvo je schopno jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina všech členů představenstva.

5. Předseda
– Předseda je statutárním zástupcem sdružení.
– Funkční období předsedy trvá dva roky. Předseda může písemně pověřit některého ze členů výkonem některých svých práv a povinností, nezbavuje se tím však své odpovědnosti.
– Při odvolání nebo odstoupení předsedy přechází jeho pravomoci na člena představenstva, který je členem sdružení nejdéle.
– Předseda řídí a koordinuje činnost sdružení, zastupuje jej navenek a je odpovědný za činnost a hospodaření sdružení, jmenuje a odvolává tajemníka, je informován o všech zásadních věcech, svolává zasedání představenstva a valnou hromadu, může uzavírat jménem sdružení smlouvy.

6. Tajemník
– Tajemník zajišťuje organizační záležitosti.
– Funkční období tajemníka trvá dva roky.
– Při odvolání nebo odstoupení tajemníka přechází jeho pravomoci na předsedu.
– Tajemník spravuje finanční prostředky sdružení mimo hotovosti, zakládá, ruší a spravuje bankovní účty, zajišťuje spolupráci s orgány státní správy, zajišťuje registrace na úřadech, podává výkazy, přiznání a hlášení orgánům státní správy a veřejným institucím, může uzavírat jménem sdružení smlouvy.

7. Přechodná, závěrečná a zrušující ustanovení
První valná hromada musí být svolána nejdříve 30 a nejdéle 60 dní od registrace sdružení. Do doby svolání první valné hromady se přípravný výbor stává představenstvem a členové přípravného výboru získávají pravomoci členů představenstva. Zmocněnec pro registraci se okamžikem registrace stává tajemníkem sdružení.

V Praze dne 12.12.2008
 

Datum registrace u MVČR 30.12.2008 pod č.j.VS/1 – 1/74081/08-R

IČO: 265 737 25